Archive for februar, 2016

PREDLOG STATUTA

ponedeljak, februar 22nd, 2016

Postovani clanovi udruzenja

Zbog usaglasavanja statuta Udruzenja gradjana sa vazecim zakonskim propisima izradjen je predlog Statuta koji se nalazi u zakonskim okvirima. Posto sve statutarne promene usvaja Skupstina udruzenja posle javne rasprave to Vas obavestavamo da je od dana 23.02.2016. do 10.03.2016. otvorena  : JAVNA RASPRAVA o predlogu Statuta Udruzenja gradjana za obestecenje od Elite Internacional Beograd. Sve vase primedbe, sugestije i predloge na predlog Statuta dostavite u predvidjenom roku na adresu Udruzenja : Udruzenje gradjana za obestecenje od Elite Internacional, ulica Agostina  Neta br.14/12 Beograd.

Skupstina Udruzenja gradjana bice odrzana po isteku roka za javnu raspravu. O tacnom datumu odrzavanja skupstine bicete naknadno informisani.

Datum 22.02.2016.                                                 Upravni odbor udruzenja

Predsednik  Radosavljevic Dragoljub

STATUT-PREDLOG

ponedeljak, februar 22nd, 2016

U skladu sa odredbama čl. 12 Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009 i 99/2011) i člana ____ Statuta  „Udruženja građana za obeštećenje od Elite Internacional”, na Skupštini „Udruženja građana za obeštećenje od Elite Internacional” Beograd, održanoj _____________________, usvojen je

 

 

S T A T U T

“Udruženja građana za obeštećenje od Elite Internacional” Beograd,

 

Član 1.

 

“Udruženje građana za obeštećenje od Elite Internacional” Beograd, (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme sa ciljem preduzimanja svih mogućih mera kod nadležnih državnih i drugih organa, radi zaštite interesa članova udruženja, kao pravnog lica, u koje se udružuju svi koji su za ostvarenje ciljeva urvrđenih ovim Statutom i zakonom.

Oblast ostvarenja ciljeva je obeštećenje, prava članstva kod obeštećenja.

 

Član 2.

 

Ciljevi Udruženja su:

 

-        Obeštećenje svih članova Udruženja;

-        Pripremanje, propagiranje i realizacija programa za obeštećenje, koji donosi Udruženje;

-        Zaštita prava i interesa Udruženja i njegovih članova u cilju obeštećenja;

-        Predlaganje aktivnosti mera nadležnim državnim organima i drugim institucijama radi zaštite interesa udruženja;

-        Učestvovanje u postupku donošenja odluka u sklaldu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju pitanja značajna za obeštećenja;

-        Neposredan rad na obeštećenju članstva, informisanje i pružanje drugog doprinosa ovoj zaštiti.

 

Član 3.

 

Za ostvarivanje ciljeva iz predhodnog člana Udruženje nastoji da:

Obaveštava članstvo o aktivnostima u datoj oblasti (sajt, bilteni i druge štampane publikacije), iz delovanja udruženja.

Pomaže razvijanje mreže okupljanja članstva.

 

Član 4.

 

Naziv udruženja glasi: “Udruženje građana za obeštećenje od Elite Internacional”.

Sedište Udruženja je u Beogradu , ulica dr. Agostina Neta 14/12.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

 

Član Udruženja može biti svako lice koje je oštećeno od strane “Elite internacional” i koje prihvata ciljeve i Statut udruženja, a na osnovu preporuke jednog od članova.

Odluku o prijemu u članstvo donosi upravni odbor udruženja.

Članstvo se stiče usmenom izjavom o pristupanju te u vezi s tim uplatom upisnine, po odluci Upravnog odbora o visini članarine donetoj za svaku kalendarsku godinu (godišnja članarina).

Članstvo je dobrovoljno, a prestaje po sopstvenoj volji podnošenjem pismene ostavke, neplaćanjem redovne članarine (do 31.marta za tekuću godinu) ili isključenjem po odluci Skupštine na predlog Upravnog odbora. Članu se mora na njegov zahtev omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Članstvo prestaje i dužom neaktivnošću člana ili delovanjem na štetu Udruženja.

 

Član 6.

 

Redovni član ima pravo da:

-        ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

-        neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa udruženja;

-        bira i bude biran u organe Udruženja;

 

Redovni član ima obavezu da:

-        aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja;

-        učestvuje, u skladu sa interesovanja, u aktivnostima udruženja;

-        plaća članarinu;

-        obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Član 7.

 

Organe Udruženja čine Skupština, Upravni odbor, Nadzomi odbor, zastupnik udruženja i zamenik zastupnika udruženja.

 

Član 8.

 

Skupština je najviši organ upravljanja i čine je svi članovi udruženja.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu Dnevnog reda najmanje sedam dana ranije. Sednicom presedava lice koje bude javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora kao i na inicijativu najmanje jedne četvrtine članova skupštine i to najmanje petnaest dana ranije. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

 

 

Skupština Udruženja:

-        donosi plan i program rada;

-        usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

-        usvaja druge opšte akte Udruženja;

-        bira i razrešava članove Upravnog odbora;

-        Bira i razrešava zastupnika udruženja i zamenika zastupnika udruženja;

-        razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog i Nadzomog odbora;

-        razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

-        bira svoje prestavnike u tela i institucije kada je to predviđeno propisima ili na drugi način;

-        donosi odluku o saradnji sa drugim asocijacijama u zemlji i inostranstvu, kao i odluku o prestanku takve saradnje;

-        odlučuje o udruživanju u srpske i međunarodne organizacije,saveze, udruženja itd.

-        Odlučuje o prijemu počasnih članova;

-        Odlučuje o nečijem isključenju iz članstva;

-        Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja.

 

Član 9.

 

Skupština donosi odluke javno, ako se drugačije ne odluči, prostom većinom glasova prisutnih Najmanje 50 članova. O toku Skupštine vodi se zapisnik.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 10.

 

Udruženje ima statut.

Predlog statuta usvaja upravni odbor i on mora biti objavljen na sajtu udruženja najmanje 15 dana pre zasedanja skupštine na kojoj se odlučuje o usvajanju statuta.

Svi članovi udruženja imaju pravo da predlažu izmene i dopune statuta.

O usvajanju statuta odlučuje Skupština udruženja dvotrećinskom većinom prisutnih glasova.

Na izmene i dopune statuta se primenjuju odredbe ovog člana.

 

Član 11.

 

Zastupnik udruženja je lice koje zastupa udruženje (u daljem tekstu, zastupnik udruženja)

Zastupnik uduženja dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih statutom i odlukom nedležnog organa udruženja.

Zastupnik Udruženja u pravnom prometu ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik zastupnika je ovlašćen, da u odsustvu zastupnika, zastupa udruženje.

Zastupnika udruženja bira Skupština udruženja prostom većinom prisutnih članova udruženja.

Pravo da predloži kandidata za zastupnika udruženja ima svaki član udruženja.

Mandat zastupnika udruženja traje 5 godina, a može biti ponovo biran.

Na zamenika zastupnika se primenjuju odredbe ovog člana.

 

Član 12.

 

Upravni odbor je izvršni organ udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su Utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima devet članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje pet godina i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor se konstituiše u roku od 15 dana i iz reda svojih članova bira predsednika i dva potpredsednika upravnog odbora.

Ukoliko neko od članova Upravnog odbora u periodu od 1 godine izostane sa 3 sednice Upravnog odbora bez opravdanog razloga, može biti smenjen.

Upravni odbor sprovodi odluke Skupštine i u skladu s tim kreira politiku udruženja i organizuje sve njegove aktivnosti, i to:

-        Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine, donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva udruženja.

-        Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja,

-        Proverava posebne poslove pojedinim članovima,

-        Donosi finansijske odluke,

-        Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta sopstvenom incijativom Ili na predlog najmanje 5 članova udruženja i priprema predlog izmena i dopuna Koje podnosi Skupštini na usvajanje.

-        Odlučuje o o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni Drugi organi Udruženja;

Upravni odbor punovažno odlučuje, ako je prisutna većina članova, a odluke donosi Većinom glasova svih članova.

 

Član 13.

 

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje udruženja i o uočenim nepravilnostima odmah obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima 3 člana, koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje 5 godina i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na redovnom godišnjem zasedanju Skupštine.

 

Član 14.

 

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem intemih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primerni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja.

 

Član 15.

 

Udruženje se izdržava od članarine, dobrovoljnih priloga donacija i poklona i na drugi Zakonom dozvoljen način. Udruženje obezbeđuje namenska sredstva za pojedine aktivnosti i obaveze.

 

 

Član 16.

 

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

 

Član 17.

 

Udruženje prestaje sa radom na osnovu dvotrećinske odluke prisutnih na vanrednoj skupštini, Kada se ispune ciljevi udruženja, o čijem sazivanju je članstvo obavešteno najmanje 15 dana ranije. Pri donošenju odluke o prestanku rada Udruženja donosi se rešenje o raspolaganju imovinom, koja u celosti prelazi u vlasništvo CENTRA ZA ZAŠTITU ODOJČADI DECE I OMLADINE Beograd, Zvečanska br. 7.

 

Član 18.

 

Pečat udruženja je okrugao, sa ravnomerno raspoređenim tekstom “Udruženje građana za obeštećenje od Elite Internacional” Beograd, sa brojem 1 u donjoj polovini pečata.

 

Član 19.

 

Na sva pitanja, koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Usvajanjem ovog Statuta, prestaju da važe odredbe Statuta udruženja od _________________.

 

Ovaj Statut je usvojen ličnim izjašnjavanjem na Skupštini održanoj _________________.god.

 

 

U Beogradu_____________________ god.

 

 

 

Predsedavajući Skupštine udruženja

_____________________________